• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Velikoj Kladuši

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

  07.08.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  UNSKO-SANSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI

  Broj:023-0-SU-23-000648

  Datum, 07.08.2023. godine

   

   

              Po ovlaštenju iz odredbe člana  31. Zakona o sudovima u F BiH (Službene novine F BiH br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14 ), u vezi odredbi čl. 72. i  73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik USK br: 14/17 i 16/17), Odluke o listi radnih mjesta za lica koja će radi obavljanja poslova na tim radnim mjestima biti predmet sigurnosne provjere broj 023-0-SU-21-000619 od 16.09.2021. godine, a na osnovu Mišljenja broj: 04-30-8115-3/23 od 03.08.2023.godine i Saglasnosti broj: 07-30-8115-2/23 od 02.08.2023. godine, Predsjednica suda objavljuje:

   

   

  JAVNI OGLAS

  za popunu radnog mjesta

  namještenika na neodređeno vrijeme

   

   

  I NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

   

  VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF - 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme,

   

  II OPIS POSLOVA

   

  -          obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van nje;       

  ­          radi sa sudijom na poslovima izrade odluka po diktatu i prepisivanja sudskih odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputstvima i naredbama sudije na računaru;

  ­          postupa po naredbama sudije u vezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodjeljeni u rad;

  ­          ažurira akte po već ubačenim primjercima u sistemu uz nadzor sudije ili stručnog saradnika;

  ­          unosi podatke u Registar novčanih kazni (ručno i/ili elektronski) o novčanim kaznama i zaštitnim mjerama koje su izrečene fizičkoj osobi, pravnoj i odgovornoj osobi;

  ­          vrši kucanje po diktatu i prepisu na računaru;

  ­          vrši prepise audio-snimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci, učestvuje i na glavnim raspravama kao tehnički operator na uređajima za audio snimanja suđenja;

  ­          vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za čiju dostavu nije zadužen viši referent za upravljanje predmetima;

  ­          vrši umnožavanje materijala u vezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehničkom uređaju za tu svrhu;

  ­          pomaže sudiji u izradi izvještaja i drugih akata;

  ­          dostavlja spise na otpremu višem referentu za otpremu

  ­          obavlja poslove za  stručnog saradnika na referatu sa kojima su ovi zaduženi po Zakonu i Pravilniku;

  ­          vrši i druge poslove po nalogu predsjednika suda i sekretara suda;

  III OPŠTI USLOVI  KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI

   

  -          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -          da je stariji od 18 godina

  -          da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

  -          da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme potreban za obavljanje radnog mjesta prema Pravilniku,

  -          da u posljednje dvije godine nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH,

  -          da nije obuhvaćeno odredbom člana IX  1. Ustava BiH

  -          da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica

                                                                                  

   

   IV POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA – VIŠEG     REFERENTA-DAKTILOGRAFA

   

        a)  školska sprema – SSS - IV- stepen,  gimnazija ili tehnička škola

  b)   najmanje 10 mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje školske spreme,

  c)   poznavanje rada na računaru,

  d)      položen stručni ispit.

   

  Svi kandidati prolaze obavezno testiranje  poznavanja rada na računaru i daktilografije prilikom zasnivanja radnog odnosa.

   

  V POTREBNI DOKUMENTI:

   

  Uz prijavu sa biografijom na Javni oglas, za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) ovjera ne starija od tri mjeseca:

   

  1)      uvjerenje o državljanstvu,

  2)      izvod iz matične knjige rodjenih,

  3)      uvjerenje organa u kojem je zaposlen ili ukoliko nije u radnom odnosu ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne,

  4)      ovjerenu izjavu da nije odgovarao po osnovu krivične odgovornosti koja je predviđena u članu IX 1. Ustava BiH (krivična djela za koja je nadležan Međunarodni krivični sud),

  5) diploma  - svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,

  6) potvrda  - uvjerenje o dužini radnog iskustva

  7) uvjerenje  -  certifikat od ovlaštenog pravnog lica o poznavanje rada na računaru,

              8) uvjerenje nadležnog organa o položenom stručnom ispitu za srednju školsku spremu.

   

              Izabrani kandidati bit će dužani dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od nadležne zdravstvene ustanove  i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak u roku od 8 (osam) dana od dana obavještenja o rezultatima oglasa.

   

              Ukoliko kandidati za vrijeme oglasne procedure za prijem u radni odnos imaju potrebno radno iskustvo, a nisu položili stručni ispit, mogu se prijaviti na oglas i primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos sukladno članu 80. stav 4. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu.

   

              Napomena: U skladu s članom 7. Odluke o listi radnih mjesta za lica koja će radi obavljanja poslova na tim radnim mjestima biti predmet sigurnosne provjere broj 023-0-SU-21-000619 od 16.09.2022. godine, primljeni kandidati će otpočeti s radom nakom izvršene proširene sigurnosne provjere.

   

  VI  ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

   

  Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja  Javnog oglasa na službenoj internet stranici suda. Prijave se mogu podnositi lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

   

              Općinski sud u Velikoj Kladuši, ulica Maršala Tita br. 8. 77230 Velika Kladuša, sa naznakom:

   

              „Javni oglas“ za popunu radnog mjesta Višeg referenta – daktilografa na neodređeno vrijeme u             Općinskom sudu u Velikoj Kladuši.

   

  Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se razmatrati.

   

   

  Predsjednica suda

  Jasmina Miljković

   

   

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

  07.08.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  UNSKO-SANSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI

  Broj:023-0-SU-23-000648

  Datum, 07.08.2023. godine

   

   

              Po ovlaštenju iz odredbe člana  31. Zakona o sudovima u F BiH (Službene novine F BiH br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14 ), u vezi odredbi čl. 72. i  73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik USK br: 14/17 i 16/17), Odluke o listi radnih mjesta za lica koja će radi obavljanja poslova na tim radnim mjestima biti predmet sigurnosne provjere broj 023-0-SU-21-000619 od 16.09.2021. godine, a na osnovu Mišljenja broj: 04-30-8115-3/23 od 03.08.2023.godine i Saglasnosti broj: 07-30-8115-2/23 od 02.08.2023. godine, Predsjednica suda objavljuje:

   

   

  JAVNI OGLAS

  za popunu radnog mjesta

  namještenika na neodređeno vrijeme

   

   

  I NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

   

  VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF - 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme,

   

  II OPIS POSLOVA

   

  -          obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van nje;       

  ­          radi sa sudijom na poslovima izrade odluka po diktatu i prepisivanja sudskih odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputstvima i naredbama sudije na računaru;

  ­          postupa po naredbama sudije u vezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodjeljeni u rad;

  ­          ažurira akte po već ubačenim primjercima u sistemu uz nadzor sudije ili stručnog saradnika;

  ­          unosi podatke u Registar novčanih kazni (ručno i/ili elektronski) o novčanim kaznama i zaštitnim mjerama koje su izrečene fizičkoj osobi, pravnoj i odgovornoj osobi;

  ­          vrši kucanje po diktatu i prepisu na računaru;

  ­          vrši prepise audio-snimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci, učestvuje i na glavnim raspravama kao tehnički operator na uređajima za audio snimanja suđenja;

  ­          vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za čiju dostavu nije zadužen viši referent za upravljanje predmetima;

  ­          vrši umnožavanje materijala u vezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehničkom uređaju za tu svrhu;

  ­          pomaže sudiji u izradi izvještaja i drugih akata;

  ­          dostavlja spise na otpremu višem referentu za otpremu

  ­          obavlja poslove za  stručnog saradnika na referatu sa kojima su ovi zaduženi po Zakonu i Pravilniku;

  ­          vrši i druge poslove po nalogu predsjednika suda i sekretara suda;

  III OPŠTI USLOVI  KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI

   

  -          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -          da je stariji od 18 godina

  -          da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

  -          da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme potreban za obavljanje radnog mjesta prema Pravilniku,

  -          da u posljednje dvije godine nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH,

  -          da nije obuhvaćeno odredbom člana IX  1. Ustava BiH

  -          da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica

                                                                                  

   

   IV POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA – VIŠEG     REFERENTA-DAKTILOGRAFA

   

        a)  školska sprema – SSS - IV- stepen,  gimnazija ili tehnička škola

  b)   najmanje 10 mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje školske spreme,

  c)   poznavanje rada na računaru,

  d)      položen stručni ispit.

   

  Svi kandidati prolaze obavezno testiranje  poznavanja rada na računaru i daktilografije prilikom zasnivanja radnog odnosa.

   

  V POTREBNI DOKUMENTI:

   

  Uz prijavu sa biografijom na Javni oglas, za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) ovjera ne starija od tri mjeseca:

   

  1)      uvjerenje o državljanstvu,

  2)      izvod iz matične knjige rodjenih,

  3)      uvjerenje organa u kojem je zaposlen ili ukoliko nije u radnom odnosu ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne,

  4)      ovjerenu izjavu da nije odgovarao po osnovu krivične odgovornosti koja je predviđena u članu IX 1. Ustava BiH (krivična djela za koja je nadležan Međunarodni krivični sud),

  5) diploma  - svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,

  6) potvrda  - uvjerenje o dužini radnog iskustva

  7) uvjerenje  -  certifikat od ovlaštenog pravnog lica o poznavanje rada na računaru,

              8) uvjerenje nadležnog organa o položenom stručnom ispitu za srednju školsku spremu.

   

              Izabrani kandidati bit će dužani dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od nadležne zdravstvene ustanove  i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak u roku od 8 (osam) dana od dana obavještenja o rezultatima oglasa.

   

              Ukoliko kandidati za vrijeme oglasne procedure za prijem u radni odnos imaju potrebno radno iskustvo, a nisu položili stručni ispit, mogu se prijaviti na oglas i primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos sukladno članu 80. stav 4. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu.

   

              Napomena: U skladu s članom 7. Odluke o listi radnih mjesta za lica koja će radi obavljanja poslova na tim radnim mjestima biti predmet sigurnosne provjere broj 023-0-SU-21-000619 od 16.09.2022. godine, primljeni kandidati će otpočeti s radom nakom izvršene proširene sigurnosne provjere.

   

  VI  ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

   

  Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja  Javnog oglasa na službenoj internet stranici suda. Prijave se mogu podnositi lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

   

              Općinski sud u Velikoj Kladuši, ulica Maršala Tita br. 8. 77230 Velika Kladuša, sa naznakom:

   

              „Javni oglas“ za popunu radnog mjesta Višeg referenta – daktilografa na neodređeno vrijeme u             Općinskom sudu u Velikoj Kladuši.

   

  Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se razmatrati.

   

   

  Predsjednica suda

  Jasmina Miljković